ΑρχικήΠολιτική Απορρήτου

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (εφεξής «GDPR») και την ιταλική τυποποίηση της νομοθεσίας, δηλώνεται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Transhelit S.A., υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και για το λόγο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Οι πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για τον ιστότοπο www.transhelit.com, www.gondrand.it και όχι για άλλους ιστότοπους στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω συνδέσμων.

1 – Η φύση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και οι στόχοι της επεξεργασίας τους

Η εταιρεία μας Transhelit SA θα αποκτά και θα επεξεργάζεται μόνο προσωπικά δεδομένα. σε καμία περίπτωση δεν θα επεξεργάζεται συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και δεδομένων που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Transhelit SA για την επιδίωξη των ακόλουθων σκοπών:

 1.  να παρακολουθεί τα συγκεκριμένα αιτήματα που κοινοποιούνται στην Transhelit SpA μέσω του ιστότοπού της·
 2. να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο και να λαμβάνετε διάφορες ενημερωτικές ανακοινώσεις σχετικά με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι μεταφορές και τα logistics.
 3. για επικοινωνίες εμπορικού, διαφημιστικού και ενδεικτικού χαρακτήρα σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της ίδιας εταιρείας.
 4. για έρευνες ικανοποίησης πελατών σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή άλλη έρευνα αγοράς.

Οποιαδήποτε δεδομένα παρέχετε εισάγοντάς τα απευθείας στις φόρμες εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα του ονόματος, της επωνυμίας της εταιρείας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης e-mail σας, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήσατε (αίτημα σχολίων κ.λπ.). Κάθε περαιτέρω σκοπός θα υπόκειται σε ξεχωριστή αποκάλυψη και ειδική συγκατάθεση.

Όσον αφορά τα δεδομένα που αποκτώνται μέσω των cookies, ανατρέξτε στην ειδική ενότητα του ιστότοπου.

2 – Υποχρεωτική ή προαιρετική παροχή δεδομένων

Η παροχή δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά απαραίτητη προκειμένου να επιτραπεί στην Transhelit SA να επεξεργάζεται τα δεδομένα για την εκτέλεση των αιτημάτων που κοινοποιήθηκαν (σκοπός Α). Από την άλλη πλευρά, είναι προαιρετικό για δραστηριότητες προώθησης, μάρκετινγκ και έρευνας σύμφωνα με τα γράμματα Β), Γ) και Δ).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι νομικοί λόγοι για τον χειρισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σημείο Α, που προσδιορίζονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας αντιπροσωπεύουν την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος το υποκείμενο των δεδομένων ή την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που έχουν εγκριθεί στο το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων και την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 6, στοιχεία β. και γ., του GDPR.

3 – Μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων και περίοδοι διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθήκευση τόσο σε χαρτί όσο και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων εργαλείων σύμφωνα με κριτήρια που σχετίζονται αυστηρά με τους παραπάνω σκοπούς και, σε κάθε περίπτωση, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και του απορρήτου των δεδομένων σας.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρόνο που είναι απαραίτητος για τον επιδιωκόμενο σκοπό και σε κάθε περίπτωση με την τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Μετά από αυτό το διάστημα τα δεδομένα θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν.

4 – Έκταση επικοινωνίας, μεταφορά στο εξωτερικό και διανομή δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διενεργείται από το εσωτερικό προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και Προσώπων που είναι αρμόδια για την επεξεργασία. Επιπλέον, η επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί από Εταιρείες του Ομίλου Transhelit καθώς και από εταιρείες που εμπιστεύονται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων.

Τα δεδομένα που ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Transhelit SA σε εξωτερικούς φορείς περιλαμβάνουν:

 1. τραπεζικά ιδρύματα, ιδίως για τη διαχείριση πληρωμών·
 2. ταχυμεταφορές και ταχυδρομεία για αποστολή ή παραλαβή αγαθών ή/και για συνδρομή στο περιοδικό της εταιρείας Transhelit Magazine
 3. επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών γραφείων, για την προστασία των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις συμβατικές τους σχέσεις·
 4. Εξωτερικές εταιρείες διαχείρισης μάρκετινγκ, που δεσμεύονται από την εταιρεία· αποκλειστικά για την επικοινωνία των υπηρεσιών της εταιρείας.

Τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Τρίτες Χώρες»). Η λίστα τους ενημερώνεται συνεχώς και είναι διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος, με αποστολή επικοινωνίας στην παρακάτω διεύθυνση ή με e-mail στη διεύθυνση transhelit@transhelit.com.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν με κανέναν τρόπο.

5 – Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Transhelit SA, Ανατολικής Θράκης 4, Θεσσαλονίκη GR (κεντρικά γραφεία), Τηλ.: +30 2310 755342, Fax: +30 2310 755344, Email: transhelit@transhelit.com. Υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων είναι η εταιρεία Iservices; και μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση , αναφέροντας στο θέμα της επικοινωνίας «στην ευγενική προσοχή του ΥΠΔ».

6 – Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

Σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων, δικαιούστε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, (που αναπαράγονται παρακάτω σε συντομογραφία). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποστέλλοντας γραπτή επικοινωνία στην παρακάτω διεύθυνση ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: transhelit@transhelit.com.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Άρθρα 15 έως 22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679

Σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει από τον κάτοχο των δεδομένων διόρθωση, συμπλήρωση ή ακύρωση (το λεγόμενο δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα λήψης περιορισμός επεξεργασίας και δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τέλος δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εγγυή Αρχή. Συγκεκριμένα:

 1. να λάβουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη δεδομένων που αφορούν τους ίδιους, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, και την κοινοποίησή τους σε κατανοητή μορφή, και αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
 2. ζητήστε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας και τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε περίπτωση επεξεργασίας με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας συλλέγονται από τρίτους
 3. λάβετε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 4. λάβετε ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στους όρους και στο βαθμό της ισχύουσας νομοθεσίας
 5. να αποκτήσουν αποκλεισμό, ανωνυμοποίηση και άλλες μορφές περιορισμών επεξεργασίας σύμφωνα με το νόμο
 6. αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή την απευθείας πώληση ή για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.
 7. καταγγελία στην εποπτική αρχή για την παράνομη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά την παραπομπή σε εξωτερικούς ιστότοπους, η Transhelit S.A. αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό.

Transhelit S.A.